Sedan ungefär 15 år samlas yngre systrar från Europa en gång vartannat år i
något av de många klostren till reflektion och gemenskap. I år hade vi bjudit
in till en knapp vecka här på Omberg. Många anmälde sig för gemensamt tankeutbyte
kring temat FRID. Riktmärke var den helige Benedikts undervisning om detta
tema, som, uttalat eller outtalat, förekommer i många av Regelns 72 kapitel.

”Sök
friden och trakta efter den”,
ur Regelns prolog var
överskriften.

Korta föredrag, tänkta som utgångspunkt för gemensam
reflektion, gavs av

Moder Katarina från vårt kloster under rubriker som:

Att leva i frid i en kommunitet, med Gud och med mig själv.

Vad gör vi när friden är hotad?

Att ge frid: bära frukt och ge liv.

Moder Maria från S:ta Birgittas kloster Pax Mariae i
Vadstena bidrog till en fördjupad förståelse av att möta de kriser som
uppkommer i vars och ens liv, och som, om man inte flyr undan dem, fördjupar kallelsen
att bli en sann och äkta människa.

Samtal och lyssnande med och till varandra, bön och arbete,
många skratt och stunder av eftertänksamhet präglade dagarna. Det härliga
höstvädret inbjöd också till vandringar över Omberg!